Regulamin Darowizn

Fundacja DIGNUM może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa:
 2. a) zasady przyjmowania darowizn na rzecz Fundacji, których można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych.
 3. b) zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: https://fundacja-dignum.org/ i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.
 4. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
 5. Strona https://fundacja-dignum.org/ jest prowadzona przez Fundację DIGNUM (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Mirkowie, ul. Fiołkowa nr 66, 55-095 Mirków, wpisaną do KRS pod numerem 0000675174,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 367-152-790, NIP: 896-156-40-09.
 6. Strona https://fundacja-dignum.org/ umożliwia:
 7. przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji,
 8. subskrypcję do list mailingowych Fundacji.
 9. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 10. Przed przekazaniem darowizny lub przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 11. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w stopce strony.

Zasady przekazywania darowizn

 1. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem:
 2. a) operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 3. b) przelewu, w przypadku zbiórek społecznościowych, za pośrednictwem serwisów i platform crowdfundingowych m.in.: Wspieram.to https://wspieram.to/, Siepomaga.pl https://siepomaga.pl/, PolakPotrafi https://polakpotrafi.pl/, Zrzutka https://zrzutka.pl/.
 4. c) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 05 1600 1462 1834 4527 2000 0001

W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe fundacji

 1. W celu przekazania darowizny przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie https://fundacja-dignum.org/ , Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl
 2. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 
 3. a) przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Apple Pay, Google Pay)
 4. b) przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online
 5. c) kart płatniczych,

Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku. 

 1. Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego licencjonowanego operatora płatności – PayU.
 2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
 3. a) pisemnej na adres: PayU S.A.ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
 4. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom

Darowizna rzeczowa

 1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji https://fundacja-dignum.org/
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą, dopiero po potwierdzeniu przez fundację zgody na przyjęcie darowizny od Darczyńcy.
 4. Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 5. Przekazanie darowizny zostaje stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.

Cele darowizny

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 2. Zgodnie z § 2 Statutu Fundacji celami statutowymi są:
 3. niesienie wszechstronnej pomocy, w tym pomocy społecznej osobom starszym i osobom niepełnosprawnym, osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób.
 4. świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób starszych , osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej .
 5. propagowanie zdrowego stylu życia, prewencja i pomoc w kwestiach związanych z utrzymaniem i powrotem do zdrowia.
 6. prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla osób starszych i osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 7. działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 8. organizacja wypoczynku osób starszych , osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej .
 9. przeciwdziałanie patologiom społecznym dotykającym osoby starsze, osoby niepełnosprawne i  osoby w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 10. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich reintegracji ze społeczeństwem poprzez aktywizację społeczno – zawodową, między innymi w formie szkoleń, kursów, warsztatów i programów edukacyjnych.
 11. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, w staraniach o pracę, psychologicznej, informacyjnej i doradczej oraz innej osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom,
 12. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.
 13. promocja i profilaktyka zdrowia osób starszych i osób niepełnosprawnych.
 14. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem- budowa i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Ochrona danych osobowych

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundację DIGNUM z siedzibą w Mirkowie, ul. Fiołkowa nr 66, 55-095 Mirków
 2. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Darczyńca podaje wszelkie dane, w tym dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
 5. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
 7. Darczyńca może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
 9. Fundacja przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem – płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy. 
 10. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej. 
 11. Administrator przekaże ponadto dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 13. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres biuro@fundacja-dignum.org
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Fundacji.

Zapisz się do Newslettera

Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawartych w Polityce Prywatności i akceptuje Regulamin Newslettera